• KBW.png
 • atletiek.jpg
 • KLcafe.jpg
 • Lieke & Sem.jpg
 • circuit.jpg
 • MH.JPG
 • VK.JPG

Nieuwsbrief 2 (7-10-2015)

-----------------------------------------------------------------

Beste ouders,

 

Er is weer veel nieuws te melden!

 • Voortgang van de verkeerssituatie rondom de school
 • Informatie van de oudervereniging
 • 5 gelijke dagen model
 • Samenwerking met de bibliotheek in Vught voor een impuls aan het leesonderwijs
 • Opening bieb op school
 • Een wijziging in de datum van het Koningslinde café
 • Kwaliteitsonderzoek van de inspectie voor onderwijs

 

In de bijlage een aankondiging voor het schoolbasketbaltoernooi en een plattegrond van de aanpassing van de rotonde en de aanleg van de fietsenstalling voor ouders.

 

Speerpunt: veilige weg naar school

Ik ben blij u te kunnen mededelen dat het speerpunt uit het tevredenheidsonderzoek: een veilige weg naar school in de herfstvakantie gerealiseerd zal worden. Om de veiligheid te verbeteren zijn vorig jaar  verschillende acties uitgevoerd. Er is door u als ouders een optie gekozen om de rotonde en dus de weg naar school veiliger te maken. Dit voorstel is naar de raad gegaan en goedgekeurd.

Actie: De aanpassing van het fietspad bij de rotonde en de aanleg van de fietsnietjes gaat in de herfstvakantie uitgevoerd worden. Het was spannend of de gemeente dit zou halen. Gelukkig is de nieuwe aansluiting van de Willem de Rijkelaan op de Postweg aan de andere kant op tijd klaar. Daardoor blijft de bereikbaarheid van het Kwartier en de woningen gegarandeerd als de Willem de Rijkelaan bij de rotonde open wordt gebroken voor de aanleg van het fietspad. In de bijlage ziet u de definitieve tekening zoals het plan uitgevoerd gaat worden.Wat betreft de fietsnietjes; Er is uiteindelijk gekozen voor houten fietsnietjes (past beter bij de landschappelijke inrichting). Ook is voor een deel gekozen voor ‘lange fietsnieten’ langs het parkeerterrein. Dit geeft niet alleen een oplossing voor fiets parkeren maar zorgt er ook voor dat de hagen tussen parkeerterrein en de ingang van het Kwartier niet platgelopen worden. Na de herfstvakantie is er voor u als ouders dus fietsparkeerruimte. We willen u dan ook verzoeken die te gebruiken en het fietspad vrij te houden. Zo kan de verkeersstroom van kinderen die op de fiets naar huis moeten goed doorlopen.

 

Informatie van de OV ( oudervereniging )

Beste ouders,

Hierbij willen wij ons als Oudervereniging kort introduceren bij de nieuwe ouders die sinds dit jaar verbonden zijn aan de Koningslinde. Het doel van de Oudervereniging is om met elkaar een invulling te geven aan en het mede organiseren van allerlei extra activiteiten voor onze kinderen gedurende het schooljaar. Hierbij kan gedacht worden aan het Sinterklaasfeest, kerstfeest, kinderboekenweek, carnaval, Pasen, sportdag/koningsspelen, avondvierdaagse, juffendag etc. Wij zijn nog op zoek naar twee enthousiaste ouders die graag lid willen worden van de OV. Zullen er meerdere mensen zich willen aanmelden als lid bij de OV, dan zal er een stemming plaatsvinden. Daarnaast zijn wij op zoek naar mensen die zich willen aanmelden voor een commissie. Om feestelijke activiteiten  op school goed vorm te kunnen geven willen wij als OV voor elke activiteit een commissie opstellen met ouders die graag mee willen helpen een bepaalde activiteit voor te bereiden en uit te voeren. Dit onder leiding van enkele OV leden. Wij zijn voor nu op zoek naar mensen die mee willen denken en helpen met de Sinterklaasviering. Op de eerstvolgende avond van het Koningslinde café zullen wij lijsten ophangen met activiteiten gedurende de rest van het schooljaar waar op ingeschreven kan worden. Heb je interesse in een van bovenstaande activiteiten, neem dan contact met ons op.

De OV is er verder voor vragen, opmerkingen, tips en al wat meer.Via de mail zijn wij bereikbaar op ov@obsdekoningslinde.nl. Ons aanspreken kan natuurlijk ook.

Met vriendelijke groet, namens de Oudervereniging,

Ezra van der Lugt

 

Evaluatie 5 gelijke dagen model:

Vanaf de eerste schooldag werken we nu 5 weken met het continurooster.

Uit onderzoeken rondom het continurooster komt duidelijk naar voren dat een nieuw rooster wennen is voor leerkrachten, ouders en leerlingen. Dit zien en horen wij ook terug van leerkrachten ouders en kinderen.Er komt ook naar voren dat de gewenning aan een nieuw rooster minimaal een half jaar tot een jaar in beslag neemt. Om die reden wil ik in januari een eerste evaluatie doen onder ouders, leerkrachten en kinderen.Een tweede evaluatie zal plaatsvinden in mei/juni 2016 en een derde evaluatie zal zijn in januari 2017.

 

Lezen en d.B.O.S.

De Koningslinde geeft samen met de bibliotheek Vught een impuls aan leesonderwijs. Om het leesonderwijs op school een extra impuls te geven is Ellen van Engelen benoemd tot leescoördinator. Zij heeft hiervoor een opleiding gevolgd. Het afgelopen jaar heeft Ellen samen met de leesconsulent van de bibliotheek Vught Renny Romanek gewerkt aan het leesplan voor De Koningslinde.

Het maakt een groot verschil in het leven van kinderen of ze lezen of niet. Onderzoek toont aan dat lezers niet alleen hoger scoren op taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces en intelligentie. Leren begint bij lezen. Wie kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis verwerven en zich ontwikkelen. Een goede taalbeheersing zorgt er voor dat kinderen betrokken zijn bij wat er om hen heen gebeurt. Om onderwijs en overheid te ondersteunen  introduceert de Bibliotheek een nieuwe landelijke aanpak: de Bibliotheek op school.

Met de Bibliotheek op school werken bibliotheken en scholen structureel samen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Doel is kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school en thuis. Met de Bibliotheek op school gaan school en bibliotheek een meerjarige samenwerking aan rondom lezen en mediawijsheid:

·         die vanuit een strategische netwerksamenwerking geborgd is in het beleid van school en bibliotheek;

·         waarbij een actuele en gevarieerde collectie in de school zorgt voor een verrijking van het leesonderwijs;

·         waarbij een professionele leesconsulent van de bibliotheek een adviserende en ondersteunende rol vervult voor de leescoördinator en het team van de school.

·         waarbij jaarlijks doelen worden bepaald op basis van gemonitorde resultaten.

·         waarbij jaarlijks alle activiteiten worden vastgelegd in een lees- en mediaplan en

·         waarbij een digitaal portaal helpt bij het zoeken en registreren van boeken, het stimuleren van lezen, het bijhouden van de leeshistorie en het vinden van betrouwbare informatie.

 

Opening Bibliotheek op school

Het afgelopen jaar hebben Greetje van Binsbergen en Babette Reuser heel veel uren gestopt in het inrichten van de Bibliotheek op school. Wij zijn hen heel dankbaar voor al hun inspanningen! Rezy van Vark is ook al druk bezig geweest met het voorbereiden van de opening samen met Juf Ellen. Rezy zal 1 keer per week de bibliotheek openen en helpen bij het uitlenen van de boeken aan de kinderen. Top Rezy!

 

Op 7 oktober wordt de bibliotheek officieel geopend voor alle kinderen. Dit is meteen de start van de Kinderboekenweek. Het thema van de Kinderboekenweek is Raar maar waar

en staat in het teken van natuur, wetenschap en techniek in boeken. Gedurende de openingsdag op 7 oktober dag zijn er voor alle kinderen twee workshoprondes georganiseerd waarbij de kinderen allerlei wetenschappelijke, technische en natuurkundige proeven kunnen doen. Kijk ook eens op de site: www.kinderboekenweek.nl voor leuke boekentips en uitjes.

 

Wijziging datum Koningslinde café.Vanwege het kwaliteitsonderzoek (info hieronder ), wat de hele dag zal duren, moeten wij de datum van Het Koningslinde cafe verzetten. 

 

Kwaliteitsonderzoek

Wij zijn blij u te mogen mededelen dat op 10 november de inspectie van het onderwijs een bezoek zal brengen aan De Koningslinde. Wij zijn uitgekozen om in het kader van de pilot: toezicht in transitie mee te doen met een kwaliteitsonderzoek. Tijdens het kwaliteitsonderzoek wordt er onderzoek gedaan naar:

 • de onderwijsresultaten
 • het onderwijsproces
 • het schoolklimaat en veiligheid
 • de kwaliteitszorg en ambitie

Gedurende de dag worden er klassenbezoeken afgelegd waarbij de lessen worden geobserveerd door de inspecteur van het onderwijs. Er zullen gesprekken plaatsvinden met ouders, leerkrachten, intern begeleider en directie. Aan het einde van de dag wordt met het schoolbestuur, de directeur, de intern begeleider en enkele afgevaardigde leerkrachten geëvalueerd op bovenstaande punten.

 

Schoonmaak:

Misschien is het u al opgevallen? Wij zijn overgegaan naar een ander schoonmaakbedrijf: de schoonmaakcoöperatie.

De werknemers van de schoonmaakcoöperatie zijn werkzaam bij de WSD ( werkplaats sociale dienst ). Zij werken ook in de dag situatie op school. Bijvoorbeeld: het schoonmaken van de toiletten gebeurt ook onder schooltijd.

De gangen en lokalen worden na schooltijd schoongemaakt.

U kunt de werknemers van het schoonmaakbedrijf herkennen aan het blauwe tenue.

 

Juf Lieke en de eerste Koningslinde Kanjer!

De MR is op kraamvisite geweest bij Juf Lieke en haar zoon Sem en bracht dit leuke cadeau mee!

 

Update van de MR. 

Het 2de schooljaar van de Koningslinde is alweer een aantal weken oud. Wellicht een nog spannender jaar dan vorig jaar. Waar we vorig jaar een startende school waren, moet dit jaar het enorme succes en de daarmee gepaard gaande groei het hoofd geboden worden. Zo moeten de groepen opnieuw gevormd worden. Nieuwe vriendjes en vriendinnetjes gemaakt worden. Leraren en leraressen moeten verder worden ingewerkt in het breinvriendelijke onderwijs. Het nieuwe continurooster is moet zijn ritme vinden. Genoeg uitdagingen dus waar de medenzeggenschapsraad dit jaar aandacht aan kan besteden. Ook dit jaar zullen we met veel enthousiasme aan de slag gaan om de Koningslinde op een gezonde manier verder te laten groeien. Met de groei van de school is het ook qua verkeer wat drukker geworden. Voorlopig liggen de plannen om de verkeerssituatie bij de rotonde aan te passen nog bij de gemeente. In de tussentijd wordt het verkeer nog iedere dag geregeld door een zeer enthousiaste man in het oranje. Namens onze school heeft de MR de verkeersregelaar bedankt. Dit is, zoals u op de foto ziet, in goede aarde gevallen. 

Verder heeft de MR in haar eerste vergadering van het jaar het schoolplan, het jaarplan en de evaluatie van het jaarplan van vorig schooljaar doorgenomen en goedgekeurd. Ook zijn we bezig alle statuten, reglementen en jaarplannen die een MR moet hebben op te stellen. 

Onze volgende vergadering staat gepland voor 12 november. Mocht u beleidszaken hebben die u graag besproken ziet, laat het ons voor die tijd weten via mr@obsdekoningslinde.nl en wij nemen het graag op in onze agenda. 

Tot slot wilden we u wijzen op een artikel dat is verschenen in het Brabants Dagblad. Daarin is onze directeur Miron Hageman genomineerd als onderwijsheld. En wij vinden 
dat meer dan terecht. Wij noemen het hier omdat Miron te bescheiden is om het zelf op te nemen in de nieuwsbrief. Het artikel vindt u hier bijgevoegd. 

 

Verschijningsdatum volgende nieuwsbrief:

04-11-2015

Met vriendelijke groet, Miron Hageman

Directeur OBS De Koningslinde

info@obsdekoningslinde.nl

06-10125526

 

Informatie: Wilt u tussentijds op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, de volgende sites worden steeds bijgewerkt:

www.obsdekoningslinde.nl

facebook pagina: OBS De Koningslinde