• Start to skate.JPG
  • Teken1.JPG
  • Teken2.JPG

Nieuwsbrief 8

-----------------------------------------------------------------

Nieuwsbrief 8
22-04-2016

 

Beste ouders,
Er staan twee hele vakantie weken voor de deur, en op de valreep deze nieuwsbrief.
Het team van De Koningslinde wenst alle kinderen en ouders een heel fijne vakantie toe!

In deze nieuwsbrief de volgende onderdelen:
 Het Kindpakket
 Early Bird visitatie
 Tussentijdse evaluatie vijf gelijke dagen model
 Vader- en Moederdag
 Koningslinde café samenvatting
 Nascholing Engels
 Afscheid native speaker: Juf Alyssa

 

Het Kindpakket
Sinds 1 januari 2016 heeft de gemeente Vught het Kindpakket. Heeft uw kind een fiets nodig? Of een computer? Gaat dat niet omdat dit te duur is voor u? Het Kindpakket biedt een tegemoetkoming voor inwoners van Vught met een laag inkomen.
Heeft u kinderen tot 17 jaar oud en een inkomen minder dan 110% van de bijstandsnorm? Kijk dan op de website van Wegwijs+. Op de website leest u meer over de voorwaarden en mogelijkheden van het Kindpakket.

U mag voor vragen ook bellen met Wegwijs+ via 073-6580 750. U kunt bellen van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur.
Andere regelingen
Naast het Kindpakket heeft de gemeente Vught meerdere regelingen voor kinderen tot en met 17 jaar. Beantwoordt het Kindpakket niet uw vraag? Wellicht bieden het Jeugdcultuurfonds en het Jeugdsportfonds een oplossing. Het aanvragen van een vergoeding vanuit het Jeugdcultuurfonds en het Jeugdsportfonds kunt u niet zelf. Dit gebeurt via intermediairs zoals de basisschool van uw kind(eren).
Voldoet u niet aan de voorwaarden die zijn gesteld aan deze regeling? En bieden het Jeugdcultuurfonds en het Jeugdsportfonds niet de oplossing. Mensen met een inkomen van 110% tot 120% van de bijstandsnorm kunnen mogelijk terecht bij Stichting Leergeld Vught: 06 – 543 87 803 of http://www.leergeld.nl/vught/

 

Early Bird visitatie
De kwaliteit van ons Engels onderwijs in het wordt gemonitord door Early Bird.
De lessen en het beleid moeten aan hoge standaarden voldoen.
Afgelopen woensdag hebben wij een eerste visitatiebezoek gehad. In 2017 volgt het tweede visitatiebezoek.
Om het early bird predicaat te krijgen moeten we op cruciale punten een voldoende score behalen.
Op de volgende cruciale punten haalden wij een goede score:
 In gesprekken met de leerlingen en uit de materialen naast de methode is merkbaar dat leerlingen zich bewust zijn van de internationale omgeving en de belangrijke rol die Engels hierbij speelt
 De school organiseert internationale activiteiten die de ontwikkeling van het Engels ondersteunen.
 In elke groep wordt minstens 60 minuten per week besteed aan lessen/activiteiten in het Engels.
 De leerkrachten bezitten een adequate taalvaardigheid om in het Engels onderwijsactiviteiten te geven.
 De leerdoelen Engels van de opeenvolgende leerjaren zijn op elkaar afgestemd.
 Aan het eind/begin van het schooljaar vindt er overdracht plaats.
 De leerkracht geeft het juiste voorbeeld, spreekt zelf goed Engels en hanteert Classroom English.
 De leerkrachten toetsen met regelmaat de vorderingen van leerlingen op het gebied van kennis en vaardigheden van de Engelse taal.
 Leerkrachten rapporteren ouders periodiek over de voortgang van hun kind in het vak Engels.
 De school evalueert periodiek het programma Engels.
 De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten voor het Engels.
 De school faciliteert bijscholing op het gebied van Engels.
De volgende punten verdienen ontwikkeling waren matig/voldoende:
 De (langetermijn) doelen op het gebied van Engelstalig onderwijs zijn concreet omschreven.
 De school organiseert internationale activiteiten die de ontwikkeling van het Engels ondersteunen.
 In de groepen 7 en 8 is er naast het vak Engels ook regelmatig tijd ingeruimd
voor CLIL-projecten (Content and Language Integrated Learning).
 In de school zijn diverse uitingen van het Engels zichtbaar (bijv. English corner, wandversiering, materiaal van kinderen op het prikbord).
 Voor elk leerjaar zijn specifieke doelen voor het Engels opgesteld.
 De leerkracht geeft de les zo goed als volledig in het Engels. Soms zijn leerkrachten geneigd te vertalen.
 De school hanteert toetsen voor Engels. Er worden methodetoetsen gebruikt maar geen gestandaardiseerde toetsen.


Eindconclusie:
EarlyBird is positief is over de manier waarop basisschool de Koningslinde bezig is het Engels gedegen en stap voor stap in te voeren en is van mening dat de school goed op weg is. Veel succes bij het zetten van de verdere stappen and “keep up the good work”.
Natuurlijk nemen wij in het schoolplan voor volgend schooljaar de ontwikkelpunten uit de visitatiewijzer op. We zijn blij dat we op de goede weg zijn.
We zijn overigens op alle andere punten met goed beoordeeld! Yeah!

 

Tussentijdse evaluatie vijf gelijke dagen model.
Een tijdje geleden hebben we u en de leerkrachten van de Koningslinde een vragenlijst gestuurd om tussentijds te evalueren hoe het 5 gelijke dagen model, waar we begin dit schooljaar mee zijn gestart, bevalt. De leerlingen van groep 6,7 en 8 hebben ook een vragenlijst ingevuld.
125 ouders hebben de vragenlijst ingevuld. Dit komt overeen met ouders van 187 leerlingen.
Dit is een kleine 84% van de populatie. Van de leerkrachten hebben 9 van de 14 de enquête ingevuld.
Over het algemeen zijn de ouders tevreden over het vijf gelijke dagen model. Zij geven het rooster een score van 7,3 uit 10 aan. Wel wordt de tijd die de kinderen krijgen voor de lunch als weinig ervaren. Bij leerkrachten ligt het anders. Zij geven het vijf gelijke dagen model een 4.9 uit 10 en geven aan zelf te weinig rustmomenten te hebben op een dag.
De leerlingen zijn heel positief over het 5 gelijke dagen model. Zij geven het model een score van 8,2 uit 10. Ook zij zijn het meest kritisch over de tijd die ze krijgen voor de lunch. Verder zouden sommigen graag meer aansluiting willen met de schooltijden van andere scholen zodat ze beter kunnen afspreken met vriendjes en vriendinnetjes.
De resultaten van deze tussentijdse evaluaties zijn besproken in de MR en Miron heeft aangegeven met de leerkrachten in gesprek te gaan om te zien welke mogelijkheden er zijn om een en ander voor hen te verbeteren.
Aan het eind van het schooljaar zullen we dezelfde enquête nog eens houden en de uiteindelijke resultaten met u bespreken.
Voor de volledige resultaten en de scores per vraag. Kijk op onderstaande links.
Resultaten ouders:https://mr19.typeform.com/report/tHedlX/rmxm
Resultaten leerkrachten:https://mr19.typeform.com/report/xMEOg9/mHr8
Resultaten leerlingen:https://mr19.typeform.com/report/ZOl6Rj/yB9c
De volgende vergadering van de MR staat gepland voor 18 mei. Mocht u beleidszaken hebben die u graag besproken ziet, laat het ons voor die tijd weten via mr@obsdekoningslinde.nl en wij nemen het graag op in onze agenda.

 

Vader- en Moederdag, Halloween, Valentijnsdag:
Als school maken wij de keuze om onze onderwijstijd in te richten met Engels, de ateliers en IPC ( en alle basisvakken ). Het vraagt tijd om dit gedegen te kunnen doen.
Onderwerpen zoals Vader- en Moederdag, Halloween en Valentijnsdag verkiezen we niet te doen omdat dit tijd van de thema’s, Engels en de ateliers afhaalt.
We moeten ergens een keuze maken. De traditionele feesten zoals Sinterklaas, kerst, carnaval passen we in, in het thema, dat heeft u het afgelopen jaar wel ervaren.
Er zijn misschien wel zusjes of broertjes die iets maken op het kinderdagverblijf of op de peuterspeelzaal. Om teleurstelling te voorkomen is het goed om bovenstaande te weten en kunt u zelf met uw kind thuis iets maken.

 

Koningslinde café samenvatting:
Het vierde Koningslinde café stond in het teken van ontwikkeling.
 Samen met ouders hebben we waardevolle tips en tops verzameld rondom de onderwerpen die u op de foto ziet.
 Er zijn vragen verzameld die leven bij ouders. En waar we u de komende tijd uitgebreider over zullen informeren. De grote vraag was: hoe ziet de groei eruit voor komend schooljaar.
Op dit moment, ik benadruk dat het nog heel vroeg is om het met zekerheid te zeggen: ziet het er naar uit dat we in 2016-2017 starten met 11 groepen. Dat er vanaf groep 4 mogelijk geen combinatiegroepen meer zullen zijn. En dat we serieus nadenken een 2-3 combinatie groep.
De instroom in de groepen 3-8 zullen beperkt worden. Alleen verhuisgevallen en uitzonderingen zullen instromen. Waarbij we altijd het aannamebeleid volgen zoals dat er ligt.
We kunnen verwachten dat we komend schooljaar in het gebouw passen. De lokaalverdeling zal plaatsvinden in onderling overleg tussen de twee schooldirecteuren.
Definitieve informatie over bovenstaande onderwerpen volgt in mei/juni.
 Verder was het een fijn moment voor ouders en team om elkaar te ontmoeten.
 Alle tips en tops nemen we mee in komende teamvergaderingen en er zal regelmatig terugkoppeling plaatsvinden via de nieuwsbrief.
 Ook de overige vragen die deze avond verzameld zijn zullen we trachten te beantwoorden in de komende nieuwsbrieven of in een volgend Koningslinde café.
Wat een geweldige input van onze betrokken oudergroep!! Dank ouders!! En OV wederom bedankt voor de aankleding en de organisatie rondom de drank!
Konings (linde ) ontbijt
Het is hier op zijn plaats om de OV te bedanken voor de geweldig verzorging van het Konings(linde) ontbijt!

 

Nascholing Engels
Van 1 mei tot en met 7 mei gaan Emiel, Saskia, Ellen en Miron op nascholingscursus in Engeland. Zij volgen in Canterbury de nascholing Classroom English and methodology. Zij kunnen hun ervaringen en expertise inzetten om een kwaliteitsimpuls te leveren aan het onderwijs op De Koningslinde en aan de gehele stichting Stroomm.
 

Afscheid Juf Alyssa: gezocht Native Speaker
Op 17 mei nemen we afscheid van Juf Alyssa, onze native speaker. Zij zal met haar man teruggaan naar Amerika.
Wij zijn voor volgend schooljaar op zoek naar een native speaker. Als u iemand weet? Wij horen het graag!!

 

Verschijningsdatum volgende nieuwsbrief: 01-06-2016

Met vriendelijke groet,


Miron Hageman
Directeur OBS De Koningslinde
info@obsdekoningslinde.nl
06-10125526
Informatie: Wilt u tussentijds op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, de volgende sites worden steeds bijgewerkt:
www.obsdekoningslinde.nl
facebook pagina: OBS De Koningslinde