Nieuwsbrief 3

  -----------------------------------------------------------------

  Nieuwsbrief 03
  09-10-2017
  Beste ouders,
  Afgelopen donderdag zijn alle kinderen een dag vrij geweest en hebben de leerkrachten massaal
  gestaakt. Wij willen u bedanken voor jullie steun en goede reacties!
  Of de staking het gewenste resultaat op gaat leveren is nog even afwachten. Daar zullen we u van op
  de hoogte houden.
  In deze nieuwsbrief
   Aankondiging inventarisatie Koningslinde café
   Aankondiging tevredenheidsonderzoek
   De contactpersonen op school
   Nieuws van de MR
   Brainstormsessie kas
   Uitnodiging voor ouders: Feestje!!
   Uitnodiging voor de kinderen: Move Vught
   Aankondiging jeugdenquête GGD
  Inventarisatie Koningslinde café
  Op 1 februari wordt het jaarlijkse Koningslinde Café georganiseerd. Binnenkort ontvangt u een
  digitale inventarisatie waarin u kunt aangeven waarvoor u zeker naar het Koningslinde Café zou
  komen! Op deze manier weten wij wat er leeft en kunnen we hierop inspelen tijdens deze avond.
  Vooraankondiging tevredenheidsonderzoek
  In oktober ontvangt u van het bureau Beekveld en Terpstra een inlogcode om deel te nemen aan het
  tevredenheidsonderzoek .
  Het tevredenheidsonderzoek wordt 1 keer in de drie jaar afgenomen. Het is een onderzoek dat
  wordt gedaan onder alle ouders, kinderen en leerkrachten van onze school.
  De uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek zijn richting gevend voor wat wij kunnen verbeteren
  maar zeker ook wat we kunnen behouden.
  Een grote respons van jullie als ouders is erg belangrijk. Hoe meer ouders reageren hoe beter wij een
  beeld kunnen krijgen voor de ontwikkeling van onze school.
  Wij hopen dat u allemaal de tijd kunt vinden om 10 minuten van u tijd vrij te maken.
  Als directeur schep ik natuurlijk altijd op tegen mijn collega directeuren over jullie geweldige
  betrokkenheid bij de school, dus op naar de hoogste responspercentage!
  Contactpersoon op school
  Op school is het wettelijk
  verplicht om een
  klachtenregeling te
  hebben. Als onderdeel
  van de klachtenregeling
  zijn wij verplicht te
  beschikken over interne
  contactpersonen.
  De interne
  contactpersonen zijn er
  voor de ouders en de
  kinderen van de school. Voor de ouders staat er hierover informatie in de schoolgids.
  Er is bij de kinderen weinig tot niets bekend over de contactpersonen en daar willen we graag
  verandering in brengen.
  In de groepen zal door de leerkracht uitleg gegeven worden over de contactpersonen.
  Ook zullen de contactpersonen (Luisterjuffen Miriam, Jennifer & Marga) in elke klas even
  langskomen zodat de kinderen zien wie het zogeheten luisterteam vormen. Aan de kinderen wordt
  verteld dat als er op school een probleem met een klasgenoot, juf of meester of met iemand anders
  is, zij terecht kunnen bij een luisterjuf. Het spreekt voor zich dat het gaat over problemen waar het
  kind zelf met die andere persoon niet uitkomt en waarover hij/zij niet met iemand in zijn/haar
  omgeving kan of durft te praten. Kinderen kunnen daarbij ook gebruik maken van de brievenbus die
  in de hal hangt onder het mededelingenbord. De luisterjuffen bieden na schooltijd ook een
  luisterend oor aan ouders die met een school gerelateerd probleem zitten waar zij niet uitkomen.
  De contactpersonen bij ons op school zijn:
  Miriam Jongeling, Jennifer Rutgrink, Marga van Gijn-Snoeck
  m.jongeling@obsdekoningslinde.nl
  m.van.gijn@obsdekoningslinde.nl
  j.rutgrink@obsdekoningslinde.nl
  Nieuws van de Medezeggenschapsraad (september 2017)
  Graag informeren wij u als MR over hetgeen tijdens de vergaderingen aan bod komt. Zo weet u wat
  er speelt en wordt u tevens uitgenodigd om mee te denken en input te leveren voor de onderwerpen
  die aan bod komen.
  Waar hebben we het de afgelopen vergadering (27 september j.l.) over gehad?
  Het is de eerste vergadering in de nieuwe samenstelling na de verkiezingen, met Eeke Hallo als nieuw
  ouderlid.
  De volgende onderwerpen zijn tijdens de vergadering besproken:
   Sociaal Veiligheidsbeleid
   Evaluatie Jaarplan 2016-2017
   Schoolgids
   Tevredenheidsonderzoek
   Jaarverslag MR 2016-2017
  Marga van
  Gijn
  Jennifer
  Rutgrink
  Miriam
  Jongeling
  Sociaal Veiligheidsbeleid
  Hierin staat op detailniveau hoe er gehandeld moet worden in geval van calamiteit, pesten,
  medicijngebruik, ontruiming, agressie en geweld, gebruik van internet, en nog veel andere
  onderwerpen. Onderwerpen die van belang zijn bij het creëren van een veilig en gezond leerklimaat
  binnen school. Een zeer uitgebreid en gedetailleerd plan, nagenoeg gebruiksklaar voor de
  leerkrachten.
  Evaluatie Jaarplan 2016-2017.
  Miron geeft een toelichting op de evaluatie van het jaarplan. Er is het afgelopen jaar heel veel werk
  verricht, waarbij de kwaliteit van de doelen en taken belangrijker zijn dan de kwantiteit. Niet alle
  doelen zijn behaald, het was een ambitieus plan, maar wat er is gedaan heeft veel resultaat gebracht.
  Er is veel energie gestoken in het samenbrengen, ontwikkelen en begeleiden van het
  leerkrachtenteam. De didactische principes (breinvriendelijk en coöperatief leren) zijn verder
  uitgewerkt, veel van wat we willen vanuit de missie en visie is uitgerold bij de collega’s. Er is veel
  kennis overgedragen, oefentijd gecreëerd en begeleiding gegeven, zodat alle neuzen dezelfde kant
  op komen te staan.
  Door de komst van de IB-ers is er veel ontwikkeling geweest op het gebied ‘Zorg’.
  Leerkrachten kunnen op hun eigen ontwikkelingsniveau stappen zetten en nieuwe dingen oppakken.
  Er is een open leercultuur, waarbij leerkrachten bij elkaar in de keuken kunnen kijken en van elkaar
  kunnen en mogen leren. Door directie en leerkrachten wordt dit als heel positief ervaren. Er zijn veel
  stappen gezet! Er ligt een goede basis voor de toekomst.
  Focus 2017-2018: Dit schooljaar ligt de focus op het borgen van eerdergenoemde doelen. Daarnaast
  wordt o.a. heel concreet gewerkt aan verdieping van Spelling binnen alle groepen.
  Koningslinde blaadje
  Er wordt gewerkt aan een nieuw Koningslinde blaadje. Ook de website wordt weer aangepast met
  nieuwe passende foto’s van kinderen en leerkrachten.
  Tevredenheidsonderzoek
  Binnenkort wordt het tweejaarlijkse tevredenheidsonderzoek onder leerkrachten, leerlingen en
  ouders uitgezet. Met de input van zoveel mogelijk ouders krijgen we als school een goed beeld van
  wat er goed gaat op school en van wat er nog kan verbeteren. Dus wij hopen dat alle ouders even de
  moeite willen nemen om de digitale vragenlijst in te vullen. We hopen dat we, gezien de hoge
  betrokkenheid van ouders bij de school, een goede deelname krijgen! Dus ouders alvast vanuit de
  MR een oproep: Doe alsjeblieft mee!
  Jaarverslag MR
  Het Jaarverslag MR over het afgelopen jaar is opgesteld en wordt besproken. In het jaarverslag wordt
  weergegeven welke onderwerpen vorig jaar besproken zijn. Feitelijk is het een verkorte weergave 
  van hetgeen na iedere MR vergadering in de nieuwsbrief wordt gecommuniceerd. Maar mocht u het
  willen lezen, dan is het binnenkort op te vragen bij de MR.
  Heeft u naar aanleiding van dit verslag van de MR vergadering nog vragen, dan kunt u een van ons
  benaderen of de vraag stellen via mr@obsdekoningslinde.nl.
  Brainstorm sessie Kas
  Met een groep enthousiaste en creatieve ouders zijn we druk bezig met het brainstormen over de
  inrichting van de kas. De kas zal een multifunctionele inhoud krijgen: werk-leer-ontdekplek voor de
  kinderen ,
  schoolbibliotheek,
  tentoonstellingsruimte
  en teamkamer.
  Vorig schooljaar heeft
  een kleine groep
  leerlingen al
  meegedacht over de
  mogelijkheden die zij
  zien voor de ruimte.
  Die ideeën worden nu
  gebundeld en zullen
  straks vorm moeten
  krijgen.
  Ouder gezocht:
  Wie o wie was de ouder
  die verstand heeft van
  verticale binnentuinen?
  Zou die zich alsjeblieft
  willen melden? De kas
  moet natuurlijk ook wel
  groen worden, dus daar
  willen we graag ideeën
  over.
  Bent u deze ouder? Mail
  dan naar
  info@obsdekoningslinde.nl
  Uitnodiging voor ouders!
  Tijdens de ouder-informatie avond kondigde Michiel, onze voorzitter van de MR het al aan!
  Hij organiseert samen met een aantal anderen een feestje voor ouders waar je relaxed mee aan het
  weekend kunt beginnen. Hieronder vindt u de uitnodiging.
  Jeugdenquête 0 t/m 11 jaar
  De GGD Hart voor Brabant heeft eind september een jeugdenquête verstuurd naar ruim 33.000
  ouders van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 11 jaar. De vragen uit deze enquête gaan over de
  gezondheid, leefstijl en woonomgeving van de kinderen. Heeft u een uitnodiging ontvangen? Doe
  mee, uw mening telt!
  Meer informatie en een kort filmpje kunt u vinden op www.ggdmonitor.nl. 
  Wat staat er de komende weken op het programma?
  09-10
  10-10
  11-10
  12-10
  13-10
  14 t/m 22-10 Herfstvakantie
  23-10 Start Koningslinde design week
  24-10
  25-10
  26-10
  27-10 Nieuwsbrief mee
  Wilt u tussentijds op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, de volgende sites worden
  steeds bijgewerkt:
  www.obsdekoningslinde.nl
  facebook pagina: OBS De Koningslinde
  Met vriendelijke groet namens het team,
  Miron Hageman