nieuwsbrief 13

  -----------------------------------------------------------------

  Nieuwsbrief 13
  23-03-2018


  Beste ouders,
  Iedere dag geniet ik van het uitzicht vanuit mijn kantoor. Op welke werkplek kijk je zo het bos in?
  En waar kijk je naar een groene speelplek waar kinderen alle ruimte hebben.
  Vandaag heb ik extra zitten genieten, leerlingen van groep 3 waren druk in de weer.
  Ze speelden een spel waarbij ze tijden en bewegingen in het Engels leerden.
  Er hingen plaatjes op van een beweging of een tijdstip, de juf gaf een opdracht in het Engels en de kinderen renden naar het goede plaatje en beeldden de beweging uit. Een topvoorbeeld van breinvriendelijk onderwijs.

   

  In deze nieuwsbrief
   Leerlingenraad
   Dance Battle
   Kangoeroe wedstrijd
   Nieuws van de MR
   Schaaktoernooi 2018
   Wolfsbosch
   Move Vught

   

  De Koningslinde leerlingenraad
  Binnenkort starten we op onze school met De Koningslinde Leerlingenraad. Een leerlingenraad past uitstekend bij onze missie en visie. Kinderen leren meedenken en praten en kunnen actief deelnemen aan het verbeteren van onze school. Als de inbreng van de leerlingen serieus wordt genomen, zal dat het welbevinden en het functioneren van de leerlingen bevorderd worden. Ook is de leerlingenraad het oefenterrein in democratie van de school. De leerlingen leren zich uitdrukken en bekwamen in samenwerken, overleggen, onderhandelen, vertegenwoordigen en beïnvloeden. De leerlingenraad zal een groep enthousiaste leerlingen uit groep 5 t/m 8 zijn, gekozen uit en door de leerlingen van de school. De leerlingenraad komt vooral met praktische plannen en voorstellen en mag mee meebeslissen over activiteiten en veranderingen die er op de Koningslinde plaatsvinden. Zij vertegenwoordigen hierbij de meningen en ideeën van alle kinderen op school.
  In april zullen er verkiezingen worden gehouden in de groepen 5 t/m 8. Elke groep kiest één leerling die hen mag vertegenwoordigen in de leerlingenraad. De leerlingenraad zal één keer per zes weken vergaderen tijdens schooltijd. Deze bijeenkomsten worden voorgezeten door juf Saskia. Er wordt voor een kort verslag van de vergadering gezorgd en die zal een plek in school krijgen, zodat alle leerlingen deze kunnen lezen.
  We kijken al uit naar de eerste leerlingenraad in mei.

   

  Dance Battle
  Dit jaar heeft een aantal leerlingen van onze school voor het eerst meegedaan aan de Vughtse Dance Battle.
  Na een geweldige show met de zeven deelnemende scholen, jurycommentaar, gastoptredens, een supergave einddans en een zenuwslopende bekendmaking van de winnaar, waren het de kinderen van de Lichtstraat die de prijzen in ontvangst mochten nemen. De dansgroep van De Koningslinde stond op een ( gedeelde ) 2e plaats.
  Vughtse Dancebattle aftermovie 2018 is te zien op: https://www.youtube.com/watch?v=Po5v2Kv6TWo&feature=youtu.be

   

  De Kangoeroe wedstrijd
  Op donderdag 15 maart hebben een aantal leerlingen van de Koningslinde meegedaan een de kangoeroe wiskunde wedstrijd. In duo's of individueel hebben ze lastige rekenopdrachten proberen op te lossen. En nu is het even spannend want na de meivakantie zullen de uitslagen (en prijzenpakketten) bekend worden gemaakt.
  Er wordt hard nagedacht en fijn samengewerkt.

   

  Nieuws van de Medezeggenschapsraad (maart 2018)
  Graag informeren wij u als MR over hetgeen tijdens de vergaderingen aan bod komt. Zo weet u wat er speelt en wordt u tevens uitgenodigd om mee te denken en input te leveren voor de onderwerpen die aan bod komen.
  Waar hebben we het de afgelopen vergadering (21 maart jl.) over gehad?
  De volgende onderwerpen zijn tijdens de vergadering besproken:

   

    Invulling nieuwe vacatures
   Begroting 2018
   Terugkoppeling leerresultaten
   Nieuwe wet persoonsgegevens
   Verkiezingen MR
   Leerlingenraad
   Ouder Issues en communicatie

   

  Invulling nieuwe vacatures
  De vacature voor IB-er wordt na de meivakantie opnieuw uitgezet. Tot die tijd blijft de huidige, tijdelijke IB-er Jasmijn bij ons om samen met Marie-Louise de IB-rol binnen de Koningslinde vervullen.

   

  Begroting 2018:
  De begroting voor 2018 is de vorige vergadering als concept voorgelegd aan en besproken door de MR. Deze vergadering is de definitieve begroting goedgekeurd.
  Er komt extra geld vrij vanuit het rijk, ter verlaging van de werkdruk. Je kunt dit per school zelf naar eigen inzicht inzetten. Hiervoor moeten het personeel toestemming geven. Miron zal de medewerkers uitnodigen om ideeën te opperen waar het extra geld aan besteed kan worden. Dit alles ter verlaging van de werkdruk. Er is toegezegd dat het extra geld geen eenmalige actie is, maar dat het voor de komende 3 tot 4 jaar blijvend is.

   

  Terugkoppeling leerresultaten
  In de vergadering wordt de januari meting van de leerresultaten op groepsniveau besproken. Dit zijn uitkomsten van landelijke CITO toetsen op de verschillende onderdelen (zoals technisch lezen, rekenen, spelling etc). Een en ander afgezet tegen het landelijk gemiddelde en de vorige score van de groep. Voor de Koningslinde is de ‘ontwikkeling’ het belangrijkste punt. Er wordt nadrukkelijk gekeken of de groepen op de verschillende onderdelen een groei doormaken en vooraf is vastgesteld hoe groot deze groei idealiter moet zijn. Er is binnen veel groepen een goede groei zichtbaar en waar dit nog niet het geval is wordt binnenkort een nadere analyse uitgevoerd naar de oorzaak. Vervolgens zal er passende actie worden ondernomen.

   

  Verkiezingen MR
  In mei volgen er verkiezingen voor de oudergeleding van de MR. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving komen er twee vacatures. Een ouder heeft aangegeven de zittingstermijn van 3 jaar niet te kunnen volmaken. Hierdoor ontstaat een plek voor 1 jaar. Daarnaast is er een vacature voor de duur van 3 jaar. Op korte termijn wordt er een brief naar de ouders verzonden, met daarin de oproep tot kandidaatstelling.

   

  Nieuwe wet persoonsgegevens
  Vanuit Stroomm wordt uitgezocht wat de impact voor scholen is van de nieuwe wet persoonsgegevens. Inmiddels is er al een eerste brief naar de ouders gegaan met daarin opnieuw de vraag toestemming te geven voor het maken en gebruiken van beeldmateriaal. Het is van groot belang dat u deze brief invult en inlevert op school.

   

  Leerlingenraad

  Er is een leerlingenraad in aantocht! Op dit moment is men bezig met het opstellen van een ‘reglement’. Daarna volgt er officiële kandidaatstelling binnen groep 5 t/m 8. Per groep worden verkiezingen gehouden, waarna de eerste leerlingenraad van de Koningslinde wellicht een feit wordt. Als MR ondersteunen we dit mooie, nieuwe initiatief.

   

  Ouderissues en communicatie
  Er wordt gesproken over (de communicatie) rondom het vertrek van leerkrachten. Het is vervelend dat er af en toe leerkrachten vertrekken van de Koningslinde. Wanneer het leerkrachten zijn, die bij ons werkzaam zijn als vervanger (en die zijn er regelmatig) en ze kunnen elders een vaste baan krijgen, dan begrijpen en ondersteunen wij hun keuze. Het is vervelend dat dit halverwege een schooljaar gebeurt, maar dit kun je in de huidige arbeidsmarkt niet voorkomen. Getracht wordt om deze gebeurtenissen op een zo zorgvuldig mogelijke manier te communiceren met de ouders.
  Er worden wel eens geluiden gehoord over het grote aantal activiteiten binnen de school, waarvoor een beroep op betrokkenheid van ouders wordt gedaan. Soms is dat in korte tijd, verschillende malen. Ouders ervaren dit soms als een belasting. Binnen de MR wordt hierover gesproken en het volgende aangeven. We zijn een IPC school. Hierdoor ontstaan er tijdens de thema’s mooie mogelijkheden om het thema nog levendiger te maken voor de kinderen. Een bezoekje aan een passende voorstelling of leuke tentoonstelling is hiervoor de kers op de taart. Betrokkenheid van ouders is hiervoor echter noodzakelijk. Hiervoor wordt vervolgens een oproep gedaan. Kunt u niet, voelt u zich dan niet bezwaard. Maar kunt u wel, dan weten we zeker dat u hiermee de kinderen én u zelf een heel groot plezier doet.
  Heeft u naar aanleiding van dit verslag van de MR vergadering nog vragen, dan kunt u een van ons benaderen of de vraag stellen via mr@obsdekoningslinde.nl.

   

  Deelname schaaktoernooi 2018
  Afgelopen week werd De Koningslinde door twee teams vertegenwoordigd op het Vughtse schoolschaaktoernooi. Er waren in totaal 16 teams die met veel plezier deelnamen aan het toernooi.
  Team Koningslinde 1 eindigde op de 7e plaats ( Fee, Hidde Vader, Sebas en Bas ).
  En team 2 eindigde op de 5e plaats ( Gijs, Wouter, Bram en Dagmar ).
  Tennisvereniging Wolfsbosch
  Nieuws van Move Vught

   

  Wilt u tussentijds op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, de volgende sites worden steeds bijgewerkt:
  www.obsdekoningslinde.nl
  facebook pagina: OBS De Koningslinde
  Met vriendelijke groet namens het team,
  Miron Hageman
  Wat staat er de komende weken op het programma?
  Ma 26-03
  Di 27-03
  Wo 28-03
  Afsluiting IPC 7-8: De wijde wereld
  D0 29-03
  Afsluiting IPC 1-2: Welkom in de wereld
  Vr 30-03
  Goede vrijdag: alle leerlingen zijn vrij
  Ma 02-04
  2e paasdag: alle leerlingen zijn vrij
  Di 03-04
  Stroomm studiedag: alle leerlingen zijn vrij
  Wo 05-04
  Start IPC 1-2: Veranderingen
  Do 06-04
  Afsluiting IPC 3-4: Dag en nacht
  Schriftelijk verkeersexamen groep 7
  Vr 07-04
  Nieuwsbrief mee